NEW wil groeien, doe mee

Word lidSteun onsCoalitieprogramma

Kernpunten

In ons ambitieprogramma 2018-2022 staat heel duidelijk en uitgebreid beschreven waar NEW zich de aankomende periode 2018-2022 voor zal gaan inzetten.

Om het voor u makkelijk en overzichtelijk te houden omschrijven wij hieronder kort een aantal van onze ambities. Heeft u behoefte om ons volledige ambitieprogramma te lezen dan kan dat door op onderstaande link te klikken.

Bekijk het volledige ambitieprogramma

Dienstverlening aan inwoners heeft prioriteit 1

NEW is van mening dat een heldere en duidelijke communicatie met onze inwoners, ondernemers en verenigingen een vanzelfsprekendheid moet zijn. In een maatschappij waar wij allemaal meedoen, is het ontzettend belangrijk dat de communicatie goed verloopt. Wij zijn van mening dat de inwoners veel vaker naar hun mening gevraagd dient te worden bij het innemen van standpunten en maken van beleid.

Daarbij is van groot belang dat er in zogenaamde “Jip en Janneke taal” wordt gecommuniceerd. Het gemeentebestuur betrekt inwoners bij allerlei vraagstukken zowel digitaal als in 1 op 1 situaties, door de inwoners ook daadwerkelijk op te zoeken. Door proactief de communicatie en verbinding op te zoeken met onze inwoners. Politiek moet toegankelijk zijn voor iedereen en niet zorgen voor een afstand tussen bestuur en inwoner.

NEW is voorstander van het organiseren van informatieavonden waarbij inwoners, ondernemers, de Gemeenteraad en het Gemeentebestuur samenkomen en van elkaar leren. Wij komen naar onze inwoners toe en wachten niet tot u bij ons komt.

Veiligheid op en rondom wegen verbeteren

Inmiddels is Wierden gelegen aan de snelweg A35. Dit heeft tot gevolg dat de verkeersstromen voor de gemeente Wierden alleen nog maar gaan toenemen. Zeker gezien de aanpak van de N35 in de richting van Nijverdal. Ook Enter zal door de verbreding van de A1 te maken krijgen met een groter verkeersaanbod. Des te meer reden om veiligheid op de wegen in onze gemeente hoog op de lijst te plaatsen.

Ook binnen de bebouwde kom zijn er aandachtspunten waar NEW zich voortdurend voor inzet. Met name de verkeersveiligheid op de diverse rotondes baart ons zorgen. Zowel de beide rotondes bij de van Kregtentunnel maar ook de beide rotondes langs de fietssnelweg F35. Daarnaast zal op termijn de aansluiting van de F35 met het traject richting Nijverdal moeten gaan plaats vinden.

Tevens is de toenemende verkeersstroom van met name vrachtverkeer in Enter over de Rijssenseweg- Bornebroekseweg een aandachtsgebied als ook het laden en lossen in het dorpscentrum.

Wij blijven alert op de veiligheid op en rondom wegen in onze gemeente. Met name de situatie op en bij de bestaande rotondes en kernen van Wierden en Enter. Daarom zullen wij tijdens de nieuwe raadsperiode starten met een vernieuwing van het huidige mobiliteitsplan. Dit omdat de verkeersstromen in de gemeente Wierden dusdanig zijn gewijzigd de afgelopen jaren.

Zondag openstelling voor ondernemers mogelijk maken

Wierden is op dit moment nog één van de uitzonderingen voor wat betreft de openstelling van winkels op zondag. In de rest van ons land zijn bijvoorbeeld de supermarkten op zondag gewoon open. Als gemeentebestuur moeten wij rekening houden met deze veranderingen in onze maatschappij. Ook zien wij dat speciaalzaken verruiming zoeken in de openingstijden. Wij vinden dat elke ondernemer de vrijheid moet hebben om zijn winkel open te stellen. Ook mede om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

NEW vindt dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om te ondernemen. Indien ondernemers er zelf voor kiezen om hun winkel open te stellen op de zondag dan moet die mogelijkheid er zijn. NEW zet in op een goed overleg tussen ondernemers onderling, met de omwonenden en het College van B&W.

Wonen blijvend mogelijk maken voor starters

De gemeente Wierden moet de mogelijkheid houden om te blijven groeien qua inwoneraantal. Voor ouderen dienen er voldoende mogelijkheden te zijn om door te stromen naar een seniorenwoning, mantelzorgwoning of zorginstelling. Maar nog belangrijker is dat onze jongeren ook een toekomst kunnen opbouwen in onze gemeente en dat degene die onze gemeente hebben verlaten voor studie, weer terugkeren naar Wierden.

In samenspraak met Reggewoon, Stichting Huurdersbelangen, projectontwikkelaars en natuurlijk de inwoners dienen er plannen ontwikkeld te worden die bijdragen aan meer beschikbare woningen voor onze jongeren. Starter moeten zich kunnen huisvesten in onze gemeente in de huurklasse tot € 500. De afspraken die hiervoor worden gemaakt dienen te worden opgenomen in prestatieafspraken. Vanuit de gemeente Wierden dient bij de Provincie te worden gerealiseerd dat voor Wierden het woningcontingent hiertoe wordt verruimd.

NEW zal alles op alles zetten om betaalbare woningbouw voor starters te realiseren. Samen met onze jongeren waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor NEW GENERATION, onze jongerenafdeling!

Dorpsstraat Midden verbeteren

Al geruime tijd wordt er gesproken over de herinrichting van de Dorpsstraat Midden in Enter. Zodra het project Middenplein fase 2 is gerealiseerd zal direct worden gestart met het opknappen van de Dorpsstraat Midden. Bewoners en ondernemers zullen wat NEW betreft bij dit project nauw betrokken worden. NEW wil binnen de kern van Enter het dorpse karakter behouden. Bij de reconstructie moet dan ook worden voldaan aan een uitstraling die past binnen het dorpse karakter.

Samen met de ondernemers en inwoners zal er aandacht moeten zijn voor een goede doorstroming van alle verkeer.  In het  verlengde daarvan moet Enter, bewoners en ondernemers, in de gelegenheid worden gesteld om een eigen dorpsplan op te stellen, waarbij een vrij toegankelijk centrum voorwaarde is.  Daarbij hoort het vrij kunnen parkeren.

NEW zal zorg dragen voor het spoedig opknappen van de Dorpsstraat Midden, direct aansluitend op het afronden van project Middenplein fase 2. Waarbij inwoners en ondernemers om hun mening wordt gevraagd en betrokken zullen worden gedurende het gehele project. De werkwijze zien wij gelijk aan de Nijverdalsestraat in Wierden.

Geld voor de zorg

Ons gemeentebestuur zal moeten voorkomen dat eenieder die ondersteund dient te worden door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de weg kwijtraakt in het doolhof van mogelijkheden/onmogelijkheden binnen de zorg.

Voor de fractie van NEW staat vast dat het zorgloket dient te bestaan uit professionals. Elke inwoner moet aan dit loket deskundig en professioneel geholpen worden, zodat een eventueel vervolgtraject direct en juist ingezet zal worden.

Door efficiënter en slimmer te werken met professionals zal het overtollige zorg geld niet ingezet worden op extra medewerkers bij de Gemeente maar voor de daadwerkelijke zorg bij de inwoners die dat zo hard nodig hebben.

Een veilig en toegankelijk centrum van Wierden

Wierden heeft een bruisend centrum. De inwoners van Wierden en omliggende gemeenten en buurtschappen maken daar dankbaar gebruik van. Een centrum dat veilig en toegankelijk is voor iedereen. Waar men op een ontspannen en plezierige wijze inkopen kan gaan doen. Wierden heeft een dusdanig aanbod van winkels, dat het momenteel aan niets ontbreekt. Met het grote voordeel dat Wierden zich onderscheid van omliggende plaatsen omdat men in het centrum gratis kan parkeren.

Er zal regelmatig overleg zijn met centrumbewoners en ondernemers. Het winkelgebied van Wierden blijft levendig, uitnodigend en wordt nog aantrekkelijker om te bezoeken. NEW zal zich  hard maken voor voldoende faciliteiten, waaronder de aanwezigheid van pinautomaten die 24 uur per dag toegankelijk zijn.

NEW zal zich blijven inzetten voor een aantrekkelijk, veilig en voor iedereen toegankelijk centrum van Wierden, waar men gratis kan parkeren.  Daarbij blijven wij alert op de verkeerssituaties in het dorp met name gelet op de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Een aansprekend jeugdbeleid geschreven door de jeugd

NEW is de enige politieke partij in onze gemeente, met een eigen en heel actieve jongerenafdeling: NEW Generation. En daar zijn wij erg trots op. De jeugd is de toekomst, en met hen willen wij in contact blijven. Op de kieslijst van NEW staan diverse jeugdigen zodat geborgd wordt dat de thema’s die leven onder onze jeugd ook bij de “politiek” terecht komen. NEW Generation heeft de afgelopen 5 jaar het “ Houtdorp” in Enter georganiseerd.

Aangezien de jeugd de toekomst is, vindt NEW het belangrijk dat “de jeugd” ook een stem krijgt. NEW Generation is vaak aanspreekpunt voor de jongeren in onze gemeente en zet zich in op diverse gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan sociaal maatschappelijke onderwerpen, speelplaatsen voor kinderen en vooral een goed aanspreekpunt zijn en blijven voor de jeugd. NEW Generation zet zich tevens in als verbinder tussen diverse groepen jongeren, onder het motto “iedereen doet mee”.

NEW vindt dat het jeugdbeleid voor onze gemeente moet zijn geschreven door de jeugd. Dit beleid moet zich toespitsen op onder andere de volgende onderwerpen: gezondheid & beweging, sociale verbinding, preventie, social media, vrije tijdsbesteding, criminaliteit en jeugdwerkloosheid.  Ook moeten binnen dit jeugdbeleid de kaders weg gezet worden voor voldoende aanbod van starterswoningen. Jongeren moeten de mogelijkheid hebben zich in Wierden te huisvesten.

Verantwoord vluchtelingenbeleid

Vluchtelingen en statushouders zijn van harte welkom in onze gemeente. Wel zijn wij van mening dat bij voorkeur veilige opvang in de regio van herkomst zou moeten plaatsvinden. Wij houden  ons dan ook aan de landelijk bepaalde aantallen en zien erop toe dat deze mensen gespreid in onze gemeente woonruimte krijgen aangeboden. Op deze wijze blijft er balans in de wijken binnen onze gemeente en zullen de nieuwe inwoners beter kunnen integreren. Het recente verleden heeft uitgewezen dat er voor een AZC geen draagvlak is binnen onze gemeente, ook in de toekomst zullen wij hier niet voor zijn.

Een belangrijke rol bij de integratie is weggelegd voor de Gemeente, Reggewoon, Vluchtelingenwerk en ook de inwoners van onze gemeente. De coördinatie ligt bij de Gemeente, zo ook de verantwoordelijkheid voor een juiste communicatie richting alle betrokkenen, en met name de directe buren. Dit alles moet leiden tot een voorspoedige integratie, waarbij statushouders actief gaan deelnemen binnen de samenleving.

Vluchtelingen en statushouders zijn van harte welkom in onze gemeente, waarbij wij ons houden  aan de landelijk bepaalde aantallen. Verder zien wij erop toe dat deze mensen gespreid in onze gemeente woonruimte krijgen aangeboden zodat wij samen kunnen zorgen voor een spoedige integratie.

Bouwen op Berghorst fase 2 mogelijk maken

Nu fase 1 van de Berghorst bijna is volgebouwd, wordt het tijd om bouwen op fase 2 van de Berghorst mogelijk te maken, vooral ook omdat dit het laatste stuk uitbreiding is voor Enter

De provincie stelt ons in deze mogelijkheid, maar eist dat wij elders plannen gaan verkleinen. Uitbreiden mag niet zomaar van de Provincie. Deze plannen van de provincie zijn bepaald in tijden van crisis.  De gemeente Wierden groeit op dit moment, en dat in tijden van vergrijzing. Wij zijn van mening dat als Enter groeipotentie heeft, wij deze moeten benutten en dat dit niet ten koste mag gaan van plannen elders in onze Gemeente. Wij zien op de Berghorst fase 2 kansen voor duurzame en levensbestendige bouw en waar ook volop ruimte zal zijn voor starters.

NEW zal zich inzetten om de provincie er van te overtuigen dat het bouwen op fase 2 van de Berghorst mogelijk gemaakt moet worden zonder daarvoor elders plannen te schrappen. NEW zal dit traject samen met lokale makelaars, projectontwikkelaars en de gemeente Wierden inzetten.

Mensen actief richting de arbeidsmarkt begeleiden

NEW zal in het kader van participatie, een maatschappelijke bijdrage (zoals vrijwilligerswerk) voor bijstandsgerechtigden motiveren.

Dit doen wij niet zozeer vanwege het “ voor wat, hoort wat”- principe maar vooral omdat het inwoners in de bijstand kan helpen aan een betaalde baan. Door een maatschappelijke bijdrage worden deze mensen geholpen om in actie te komen, met anderen samen te werken en hun talenten te ontwikkelen of herontdekken. Uiteindelijk wil iedereen een positief vooruitzicht hebben, NEW zal daar actief aan werken.

Daarom zal de Gemeente Wierden zelf jaarlijks 2 bijstandsgerechtigden werk bieden in het eigen Gemeentehuis, en hen voorzien van een beroepsopleiding. Zo kan praktijkervaring worden opgedaan en in combinatie met de opleiding heeft men beter zicht op een betaalde baan elders. NEW zal andere ondernemers motiveren om mee te werken aan de re-integratie van deze inwoners.

Haalbaarheidsonderzoek schoolzwemmen

De Gemeente Wierden is een waterrijke gemeente, en in Nederland komen jaarlijks nog steeds veel kinderen om het leven door verdrinking. Nieuw Enter Wierden vind het belangrijk dat alle kinderen de basisschool verlaten met een zwemdiploma. Maar een zwemdiploma alleen zorgt niet voor voldoende zwemvaardigheid. Juist het blijven zwemmen na het behalen van het zwemdiploma zorgt voor de benodigde zwemvaardigheid.

Wij willen alle kinderen de mogelijkheid geven om samen met vriendjes en vriendinnetjes uit de klas het zwemdiploma te behalen. Zwemmen draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en levert een goede bijdrage aan het bewegingsonderwijs. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid in eerste lijn bij de ouders, maar hoe fijn zou het zijn dat dit weer onder schooltijd plaats kan vinden.

In steeds meer steden komt het schoolzwemmen weer terug, scholen nemen zwemmen op in het onderwijsprogramma en zelfs in politiek Den Haag wordt hier weer over gesproken.

Wij gaan het schoolzwemmen niet maken. Wij willen het samen, in overleg met ouders, scholen en Zwembad de Kolk weer mogelijk maken. En dat is waar NEW op inzet, samenwerken en elkaar versterken, samen MOGELIJK MAKEN

Duurzame samenleving

Nederland, en dus ook Wierden, heeft zich te houden aan de klimaatafspraken die er zijn gemaakt. Wij moeten onze aarde koesteren, en willen deze met een gerust hart kunnen doorgeven aan volgende generaties. Duurzaamheid betekent niet alleen het op alternatieve wijze opwekken van energie door o.a. zonnepanelen. Duurzaamheid betekent ook dat de productie van afval om laag moet en dat wij verspilling van voedsel tegengaan, dat wij armoede bestrijden en een samenleving hebben die voor iedereen dezelfde voorwaarden kent. Ook energiebesparing door met name beter isoleren en het gebruik van energie zuinige apparatuur en LED verlichting en duurzaam bouwen en hergebruik van materialen maken onderdeel uit van het thema duurzame samenleving. Als gemeente willen wij graag een duurzame samenleving.

De gemeente Wierden moet samen met inwoners en ondernemers op zoek naar ideeën om de energiedoelstellingen voor Wierden te verwezenlijken. Voor wat betreft duurzaamheid ligt er een belangrijke uitdaging voor de gemeente Wierden zelf. Want goed voorbeeld doet goed volgen.
Het is van groot belang om de inwoners van Wierden allemaal met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De gemeente heeft dan ook de taak om de inwoners te informeren over de doelstellingen en uitdagingen zodat wij de doelstellingen gezamenlijk kunnen realiseren.

Wij zijn geen voorstanders van windmolens in onze gemeente. In ons door de natuur gevormde landschap passen geen windmolens. Wel is NEW van mening dat wij binnen onze samenleving vol in moeten zetten op groene alternatieven zoals zonnepanelen, en mogelijke innovatieve oplossingen zoals windversnellers. Er zijn nog volop mogelijkheden waar wij als gemeente, samen met de inwoners, mee aan de slag kunnen, alvorens nu een aantal hoge landschap ontsierende windmolens te plaatsen.